Filip Húšťava

O mne

Vek: 
30 rokov
Aktuálne: 
Zvolený
Obec: 
Kúty


       

O mne

V Kútoch som prežil svoje detstvo a žijem tu dodnes. Prestávkou boli roky, ktoré som obetoval futbalu, kedy som pôsobil postupne v Spartaku Myjava, Tatrane Prešov, Artmedii Bratislava, DAC Dunajskej Strede, Interi Bratislava, z ktorého som sa vrátil na Záhorie do Senice, kde som zo zdravotných dôvodov nútene ukončil svoju aktívnu futbalovú činnosť.

Po zranení som sa venoval dokončeniu svojich vysokoškolských štúdií na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. V odbore Verejná správa a rozvoj regiónov som štúdiá ukončil v roku 2010 obhájením titulu inžinier ekonómie. Počas tohto obdobia som sa teoreticky pripravil na pôsobenie vo verejnej sfére, začal som rozvíjať akademické aktivity, pričom som sa pripravoval na doktorandské štúdium. Oblasťou môjho záujmu bola participácia verejnosti na rozhodovaní vo verejnej správe, podpora lokálnej ekonomiky, alternatívne menové systémy a rozvoj regiónov.

Nakoniec som sa však rozhodol ísť do praxe. Približne tri mesiace som pôsobil na Základnej škole v Sekuliach ako zastupujúci učiteľ matematiky. V roku 2010 ste ma zvolili za poslanca v Kútoch, krátko na to ma zvolili poslanci v Dojči za hlavného kontrolóra obce.

Od začiatku svojho poslaneckého mandátu v Kútoch som vyjadroval nesúhlas s viacerými stránkami fungovania obce, najmä nedostatočným informovaním občanov. Návrhy na zmenu však poslanci nepodporili a úrad si nezobral za svoju navrhovanú filozofiu otvorenej komunikácie s občanom, ktorá je v obci viac ako potrebná. Prežil som ťažké osobné obdobie, kedy som cítil útoky len preto, že som mal iný názor. Povzbudením do ďalších aktivít pre mňa bolo, keď si ma mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy, s ktorým odborne dodnes udržiavam kontakty, vybral za osobného asistenta na základe mojich názorov na samosprávu obcí na Slovensku. V Kútoch ma však vedenie obce a poslanci odborne nebrali vážne. Nedokončil som svoj poslanecký mandát a ako protest som ukončil svoje pôsobenie v zastupiteľstve päť mesiacov pred voľbami. Vedenie obce, bohužiaľ ani časť poslancov, neprijali nové výzvy a potrebu transparentnosti v obecnom dianí (každý občan by mal mať kompletné informácie o dianí v obci, o financiách a investíciách v obci a možnosť o nich spolurozhodovať a ovplyvňovať ich). Z nedostatočnej informovanosti a otvorenosti úradu vyplývajú nedorozumenia, zbytočné chýry a nepresné informácie, ktoré znižujú dôveru ľudí k vedeniu obce.

Tento stav som sám nedokázal zmeniť. Po vzdaní sa mandátu som dal výpoveď v práci asistenta mestského kontrolóra hlavného mesta, v ktorej som absolvoval najlepšiu prax vo svojom odbore. Bol som takisto zástupcom hlavného mesta pri stretnutiach platformy európskych miest Eurocities v pracovnej skupine Otvorené dáta s možnosťou pravidelne participovať na práci skupiny v rôznych európskych mestách. Po odchode zo zamestnania som sa rozhodol odísť do Prahy a venovať sa osobnému životu. Nedokázal som sa však zmieriť so stavom doma, s nenaplnením potenciálu Kútov a ich nesprávnym smerovaním. Po vyjadrení podpory od ľudí, ktorým obec nie je ľahostajná a majú chuť veci meniť, som sa rozhodol kandidovať na post starostu obce.

Vy teraz môžte rozhodnúť o tom, či spoločne využijeme tento potenciál, zavedieme moderné technológie do správy obce tak, aby uľahčovali komunikáciu občanov s úradom, zvýšili informovanosť občanov o obecných aktivitách a zvýšili tak úroveň transparentnosti obce. Diskusie s občanmi a spoločné hľadanie budúcej podoby obce, ako aj spoločné rozhodovanie o dôležitých skutočnostiach v obci budú pre mňa a ľudí, s ktorými spolupracujem, prioritou.

Otvorenosť, efektívny manažment a komunikácia tvoria základ, na ktorom by mal prebiehať ďalší život obce. Konkrétne kroky a projekty, ktoré chcem ako starosta vykonať alebo iniciovať, uvádzam vo svojom programe.

Volebný program:

Starosta ako manažér transparentných procesov

- zanalyzujem, zlepším a zmodernizujem správu agendy a pracovné postupy na obecnom úrade (OcÚ)
- vydám organizačnú štruktúru OcÚ
- zameriam sa na získavanie mimorozpočtových zdrojov (prostriedky EU, granty, dotácie)
- zlepším informovanosť občanov a poslancov obce
- spustím videozáznamy zasadnutia zastupiteľstva
- zabezpečím prehľadnosť a úplnosť informácií na webovej stránke obce ako objektívneho úradného a spoločenského komunikačného nástroja
- spustím prieskumy verejnej mienky a proces elektronizácie úradných úkonov
- budem pravidelne osobne aj elektronicky komunikovať s občanmi obce
- nadviažem aktívnu spoluprácu s okolitými obcami

Financie, majetok a infraštruktúra

- obecné peniaze sú peniazmi nás všetkých, občanov obce Kúty - zabezpečím, aby ste o nich mali prehľad
- spustím proces participatívneho rozpočtovania - občania odporučia poslancom prerozdelenie prostriedkov obce
- spustím evidenciu budov obce s fotogalériou na webovej stránke a diskusiu o využití majetku obce
- dohliadnem na podobu projektov o budúcich investíciách obce podľa názorov a postrehov občanov a zabezpečím kontrolu ich realizácie
- spustím diskusiu a predložím poslancom finálny projekt úpravy okolia železničnej stanice - parkovanie, úpravy Bratislavskej a Brnenskej ulice, (staro)nových stavebných obvodov, spoločenských priestorov okolo Kultúrneho domu a urýchlene podniknem kroky k vytvoreniu konkrétneho plánu odvodnenia Kútov od dažďovej vody

Územie obce - náš spoločný priestor pre život

- naštartujem projekt elektronizácie interaktívnej katastrálnej mapy a územného plánu
- zavediem súťaže návrhov o budúcej podobe verejných priestranstiev a stavieb
- odpady - zanalyzujem aktuálnu zmluvu o likvidácii komunálneho odpadu a nastavím stratégiu znižovania nákladovosti, spustím mediálnu kampaň o potrebe znižovania množstva odpadu a jeho separovania aj s využitím zberného dvora - veľmi dôležité!
- zanalyzujem situáciu vo veci kanalizácie
- poskytnem priestor živnostníkom a firmám na ich prezentáciu na webe obce
- zabezpečím transparentný proces verejného obstarávania

Kultúra, spolupráca s občianskymi združeniami a podpora spoločenských aktivít
- podporím aktívne občianske združenia a iniciatívy
- budem dbať na možnosť viacgeneračných stretnutí a poskytnem plnú informačnú podporu aktivitám podobne zameraným
- s aktívnymi občanmi a zástupcami združení vytvorím reálny komunitný plán sociálnych služieb v obci Kúty
- podporím tradíciu Kúcanských hodov a jarmoku a zvýšim ich regionálny ohlas
- poskytnem priestor miestnym umelcom na ich prezentáciu
- budem sa snažiť o zatraktívnenie obce pre turistov, cyklistov, návštevníkov obce

Môj príspevok komunite v Kútoch
- z platu starostu dám mesačne 15 % naspäť komunite - rovnomerne na kultúrne projekty, aktivity v sociálnej oblasti a na projekty mladých do 18 rokov

podrobnejšie môj program nájdete na mojom blogu a na youtube

Podporujú ma

 • 99%
 • DOS
 • EDS
 • HZD
 • HZDS
 • KDH
 • KĽS
 • KSS
 • ĽSNS
 • MOST - HÍD
 • NaS - ns
 • Nezávislý
 • NOVA
 • OĽANO
 • PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Rómska iniciatíva Slovenska
 • SaS
 • SDKÚ-DS
 • SIEŤ
 • SĽS
 • Smer - SD
 • SMK
 • SNS
 • TIP
 • Zelená vlna
 • Zmena zdola

Mesto | Obec